تبلیغات
گنجینه تصاویر قرآنی - آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفیه ؟
 

هر فرد نا مسلمان منصف با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است

چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ ۱۹ حرف  است، و در آیه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند

و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.

ما میدانیم که عدد ۱۹ عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات ریاضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، یکی از این افراد پیگیری های زیادی در این مورد انجام داد و به موفقیت های زیادی “در این مورد” رسید.

در سالهای اخیرآقای کورش جم ‌نشان که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید

که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:


جمع
تعداد آیه
شماره سوره
زوج ۸ = ۷ + ۱
زوج ۲۸۸ = ۲۸۶ + ۲
فرد ۲۰۳ = ۲۰۰ + ۳
زوج ۱۸۰ = ۱۷۶ + ۴
فرد ۱۲۵ = ۱۲۰ + ۵
زوج ۱۱۸ = ۵ + ۱۱۳
زوج ۱۲۰ = ۶ + ۱۱۴
جمع زوج ها جمع فردها
جمع آیه ها
جمع سوره ها
۶۲۳۶ ۶۵۵۵
۶۲۳۶
۶۵۵۵

قابل توجه است که تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی ۵۷ عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.

اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم ۶۲۳۶ بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم ۶۵۵۵ بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع کنیم، عدد ۳۸ بدست میآید که خود ضریب ۱۹ دارد:

۲ X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب ۱۹ دارد:   ۶  X 19  =  ۱۱۴

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،

و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده

و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.


آقای عبدالله اریک متوجه شدند که

در چهار کلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحیم“ ۱۸ رابطه ریاضی وجود دارد.

و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  ۱۹ رابطه میشود.

که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.

حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد

ا = ۱ ک = ۲۰ ق = ۱۰۰
ب = ۲ ل =  ۳۰ ر = ۲۰۰
ج = ۳ م = ۴۰ ش = ۳۰۰
د = ۴ ن = ۵۰ ت = ۴۰۰
ه = ۵ س = ۶۰ ث = ۵۰۰
و = ۶ ع = ۷۰ خ = ۶۰۰
ز = ۷ ف = ۸۰ ذ = ۷۰۰
ح = ۸ ص = ۹۰ ض = ۸۰۰
ط = ۹
ظ = ۹۰۰
ی = ۱۰
غ =۱۰۰۰

لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی

مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی بسم
۱ ب ۲
۲ س ۶۰
۳ م ۴۰

۴ ا ۱ الله
۵ ل ۳۰
۶ ل ۳۰
۷ ه ۵

۸ ا ۱ الرحمن
۹ ل ۳۰
۱۰ ر ۲۰۰
۱۱ ح ۸
۱۲ م ۴۰
۱۳ ن ۵۰

۱۴ ا ۱ الرحیم
۱۵ ل ۳۰
۱۶ ر ۲۰۰
۱۷ ح ۸
۱۸ ی ۱۰
۱۹ م ۴۰

معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

چهار کلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است

که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید

که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.


چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع  ارزشها
۱ ب س م ۳ ۲/۶۰/۴۰ ۱۰۲
۲ ا ل ل ه ۴ ۱/۳۰/۳۰/۵ ۶۶
۳ ا ل رح م ن ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/۵۰ ۳۲۹
۴ ا ل ر ح ی م ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/۴۰ ۲۸۹

جمع  ۱۹
جمع ارزشها ۷۸۶


۱- بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف است.


۲- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد  ۱۳۲۴۳۶۴۶  بدست میاید که قابل قسمت به ۱۹ است.

(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):

۱۹ X  ۱۹ X 36686  = ۱۳۲۴۳۶۴۶


۳- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب ۱۹ دارد:

۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ X 2440127


4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331


5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 66336954126595422109686863843162160


6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم

باز ضریب ۱۹ دارد. یعنی:

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805

(3 + 102 = 105),   (۴ + ۶۶ = ۷۰),   (۶ + ۳۲۹ = ۳۳۵),    (۶ + ۲۸۹ = ۲۹۵)


۷ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601

(0 + 3 = 3),   (۳ + ۴ = ۷),   (۳ + ۴ + ۶ = ۱۳),   (۳ + ۴ + ۶ + ۶ = ۱۹)


۸- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:

۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094

چون  (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹ = ۷۸۶), (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ = ۴۹۷), (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸)

میباشد.


۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم

( عدد ۶۲ رقمی بدست میاید) باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:

۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 113696858647 …)

زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است.  این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.


۱۰- اگر شماره ترتیب هر کلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌ کشیده شده است اضافه کنیم

عدد جدیدی بدست میآید (عدد ۶۶ رقمی) که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =

۱۹ X 113696855849 …)


۱۱- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاریم،

یک عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =

۱۹ X 111369685843 …)


۱۲- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از ۱۹ است.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 5379790738 …)


۱۳-           برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

۱-      تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

۲-      جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه  ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ میباشد.

۳-      ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م)  تشکیل گردیده

که ارزش هر حرف به ترتیب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم

یک عدد ۴۸ رقمی بوجود میآید که باز ضریب ۱۹ دارد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 1632768634 …)


۱۴-           در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم

که این بار هم عدد ۴۸ رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =

۱۹ X 1716000539 …)


۱۵-           اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم

عددی ۱۲ رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.

۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =

۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =

۱۹ X 7917173038


16- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد ۲۳ رقمی بدست میآید

که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد

۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴ =

۱۹ X 648135120479 …)


۱۷- اگر تعداد کلمات “بسم الله الرحمن الرحیم” (۴) را اول بنویسیم و تعداد حروف (۱۹) آن را بعد از آن بنویسم

و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (۷۸۶)  آن را بنویسیم عدد ۶ رقمی بوجود میاید که ضریبی از ۱۹ میباشد.

(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).

۴ ۱۹ ۷۸۶ = ۱۹ X 22094


18- اگر رقم های رابطه ۱۷  را برعکس بنویسیم ضریب ۱۹ خواهد داشت.

۳۶۲۰۶  x  ۱۹  =  ۴ ۹۱ ۶۸۷


۱۹- اگر شماره آیه  )بسم الله الرحمن الرحیم(  که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (۱۹) را بنویسم

و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از ۱۹ میباشد.

۱۷۴  X 19  X  ۱۹  X  ۱۹   =    ۳۴۶۶ ۱۹ ۱

باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به ۱۰ میباشد.

چون احتمال بین صفر تا ۹ را دارد.

برای مثال:  در شماره ۴ عدد ۱۰۲ شامل رقم های ۱ و ۰ و ۲ می باشد و عدد ۶۶ شامل رقم های ۶ و ۶ می باشد

و عدد ۳۲۹ شامل رقم های ۳ و ۲ و ۹ می باشد و عدد ۲۸۹ شامل رقم های ۲ و ۸ و ۹ می باشد، لذا امکان

درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( ۱۰ به توان ۱۵ – ) یعنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ / ۱ می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در “بسم الله الرحمن الرحیم”  وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد ۱۹ بار قابل تقسیم به ۱۹ باشد،

امکان آن  ۱۹ بار ۱۹ / ۱  ضرب در  ۱۹ / ۱ است.

یعنی ۳۷۵۸۹۹۷۳۴۵۷۵۴۵۹۵۸۱۹۳۳۵۵۶۰۱ / ۱

آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را

که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست،

بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد.

چون بیشتر این روابط باید در قالب   ۱?۲?۳?۴? = ۱۹ X … باشد.

یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.


مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله ۲،  برابر یک در ۱۸۹۷۵۳ میباشد

و احتمال مرحله ۲ و ۴،  کمتر از یک در ۳۶ میلیارد میباشد

و احتمال مرحله ۲ و ۴ و ۵،  کمتر از یک در ۶٫۸۳۲ کاترلیون میباشد.

در نتیجه احتمال تصادفی بودن این ۱۹ رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.


اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط  کار مردم ۱۴ قرن پیش عربستان است؟  چه رسد به یک شخص.

آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است،

آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.

چند معجزه ریاضی دیگر

کلمه اسم ۱۹ بار در قرآن آمده است

 • کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، ۲۶۹۸  بار یعنی     ۱۹ X 142بار آمده است.
 • کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، ۵۷ بار یعنی ۱۹ X 3 بار
 • و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده ۱۱۴ بار یعنی۱۹ X 6  بار آمده است

(کلمه رحیم ۹:۱۲۸ سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

 • سوره علق که ۵ آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده   ۱۹    سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره ۹۶ قرآن است

و ۵ آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و ۷۶ حرف است یعنی۱۹ X 4 = 76

 • سوره علق  ۱۹  آیه و ۲۸۵ حرف یعنی ۱۹ X 15   حرف دارد.
 • سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره ۱۱۴) است و ۶ آیه دارد یعنی     ۱۹ X 6 = 114
 • سوره نصر سوره ۱۱۰ قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و آیه اول آن ۱۹ حرف دارد.
 • ۹ آیه اول سوره قلم سوره ۶۸ قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، ۳۸ کلمه دارد که مساوی ۱۹ X 2   میباشد.
 • ۱۰ آیه اول سوره مزمل سوره ۷۳ قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که ۵۷  کلمه دارد یعنی۵۷ = ۱۹ X 3
 • حرف ”ق“ در سوره ق (سوره ۵۰) و در سوره شوری (سوره ۴۲)

که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده ۵۷ بار تکرار شده است یعنی ۱۹ X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود ۲۰۰ رابطه است.

 • حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره ۶۸) ۱۳۳ بار آمده است یعنی ۱۳۳ = ۱۹ X 7
 • حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره ۳۶) ۲۸۵ بار آمده است یعنی:  ۲۸۵ = ۱۹ X 15
 • حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره ۷) ۹۷ بار و در سوره مریم (سوره  ۱۹) ۲۶ بار

و در سوره ”ص“ (سوره ۳۸) ۲۹ بار آمده که جمع آن در سه سوره (۱۵۲ = ۹۷+ ۲۶ + ۲۹) می باشد

یعنی:  ۱۵۲ = ۱۹ X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های ۴۰ تا ۴۶) وجود دارد که با حم “ح” و “م” شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

 • اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد ۲۱۴۷ میشود که مساوی است با ۱۹ X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید

درست همان عدد ۱۱۳ بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد ۳۸۰، (۳) و (۸) و (۰)، و رقمهای عدد ۶۴ ، (۶)‌ و (۴) میباشد.

 • در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب
 • در سوره مؤمن یا غافر (سوره ۴۰) ،  ۶۴ و ۳۸۰،
 • در سوره فصلت (سوره ۴۱)،  ۴۸ و ۲۷۶،
 • در سوره شوری (سوره ۴۲) ،  ۵۳ و ۳۰۰
 • در سوره زخرف (سوره ۴۳) ،  ۴۴ و ۳۲۴
 • در سوره دخان (سوره ۴۴) ،  ۱۶ و ۱۵۰
 • در سوره جاثیه (سوره ۴۵) ، ۳۱ و ۲۰۰
 • در سوره احقاف (سوره ۴۶)  ۳۶ و ۲۲۵     میباشد.

۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۲۱۴۷

= ۱۹ X 113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۱۱۳

می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست ۱۱۳ یعنی مساوی خارج قسمت ۲۱۴۷ به ۱۹ است.

 • حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره ۴۰ و ۴۱ و ۴۲) بکنیم باز

می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به ۱۹ تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ = ۱۱۲۱ = ۱۹ X 59

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

 • حال اگر ۴ سوره بعد یعنی سوره‌های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶  را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.

۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۱۰۲۶ = ۱۹ X 54

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54

 • حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را با هم جمع کنیم  ۱۰۴۵ میشود

که اگر آنرا تقسیم به ۱۹ کنیم عدد ۵۵ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ = ۱۰۴۵ = ۱۹ X 55

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55

 • حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۱ را با هم جمع کنیم عدد ۱۱۰۲ بدست میاید

که خارج قمست آن به ۱۹ عدد ۵۸ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۱۶ +۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ + ۶۴ + ۳۸۰ = ۱۱۰۲ = ۱۹ X 58

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58

حالا شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.

حالا فکر کنید که اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید که ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند.

چه زمانی باید صرف کرد؟

حالا فکر کنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بکند که چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امکان دارد یا نه؟

با توجه به اینکه خداوند در آیه ۲۹:۴۸ سوره عنکبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:

تو قبلاً کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی

چون در آن حال کسانی که در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شک میکردند

یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.

شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته کار پیغمبر بیسواد ۱۴ قرن پیش باشد.

بلکه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین کاری بکنند

و بیائید واقعاً سعی کنید چهار کلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم) بسازید که ۱۹ رابطه ریاضی در آن باشد.

یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.

البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و کامپیوتر.

به کتاب    Beyond probability نوشته آقای عبدالله اریک مراجعه کنید.

نوع مطلب : قرآن های مختلف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 22 اردیبهشت 1397 08:38
кредит ночью на карту
займ денег на карту
займ онлайн на карту срочно
кредит онлайн срочно
займы на карту онлайн без отказа
сервис онлайн кредитования
кредит займ срочно карту
онлайн
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 17:14
резинки для фитнеса акция
фытнес резинки купить икев
эспандеры ленточные
купить резинки для фитнеса ракамакафит в украине
резинки для фитнеса черновцы
جمعه 7 اردیبهشت 1397 23:00

Thank you, I value it.
viagra cialis levitra cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho rx cialis para comprar acquisto online cialis generic cialis review uk click now cialis from canada cialis 5 mg funziona where to buy cialis in ontario cost of cialis cvs
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 16:10

You actually said it wonderfully!
buy generic viagra online get a viagra prescription purchase viagra online how to get viagra prescription buy generic viagra online uk next day delivery viagra online cheap uk where to buy cheap viagra discount viagra buy viagra usa online buy real viagra cheap
شنبه 18 فروردین 1397 07:14

Position clearly taken..
cialis with 2 days delivery price cialis wal mart pharmacy cialis alternative generic cialis levitra we choice cialis uk cialis e hiv rezeptfrei cialis apotheke estudios de cialis genricos click here to buy cialis cialis prices in england
شنبه 4 فروردین 1397 06:23

Fine forum posts. Thanks a lot.
cialis bula we choice free trial of cialis cialis great britain online prescriptions cialis buying brand cialis online try it no rx cialis only here cialis pills cialis daily new zealand cialis dose 30mg viagra vs cialis vs levitra
شنبه 1 مهر 1396 15:09
Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to
rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good success.
If you know of any please share. Cheers!
جمعه 13 مرداد 1396 16:53
hello there and thank you for your info – I've certainly picked up anything new
from right here. I did however expertise several
technical issues using this web site, since I experienced
to reload the site many times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is
OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and
could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my email and could look out
for much more of your respective intriguing content.
Make sure you update this again very soon.
شنبه 7 مرداد 1396 19:19
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this outstanding blog!
I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:29
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you aided me.
دوشنبه 5 تیر 1391 10:18
وبلاگ نویس محترم فتوبلاگ شما در نخستین مرحله داوری جشنواره تولیدات دیجیتال و وبلاگ نویسی دینی خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت و به علت عدم درج آدرس سایت جشنواره در قسمت پیوندهای فتوبلاگ به مرحله دوم دواری راه نیافت. شما 72 ساعت فرصت دارید تا برای رفع موارد اعلام شده اقدام نمایید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


گنجینه تصاویر قرآنی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ایوب حسینی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد فوتووبلاگ گنجینه تصاویر قرآنی ؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
فوتوبلاگ قرآنی صورالمبین
كد لوگوی ما
کلیپ نما اشتراک ویدئو و کسب درامد