هر فرد نا مسلمان منصف با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است

چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ ۱۹ حرف  است، و در آیه ۷۴:۳۰ سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم ۱۹ فرشته هستند

و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که ۱۹ فرشته نگهبان آن هستند.

ما میدانیم که عدد ۱۹ عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات ریاضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، یکی از این افراد پیگیری های زیادی در این مورد انجام داد و به موفقیت های زیادی “در این مورد” رسید.

در سالهای اخیرآقای کورش جم ‌نشان که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید

که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:


جمع
تعداد آیه
شماره سوره
زوج ۸ = ۷ + ۱
زوج ۲۸۸ = ۲۸۶ + ۲
فرد ۲۰۳ = ۲۰۰ + ۳
زوج ۱۸۰ = ۱۷۶ + ۴
فرد ۱۲۵ = ۱۲۰ + ۵
زوج ۱۱۸ = ۵ + ۱۱۳
زوج ۱۲۰ = ۶ + ۱۱۴
جمع زوج ها جمع فردها
جمع آیه ها
جمع سوره ها
۶۲۳۶ ۶۵۵۵
۶۲۳۶
۶۵۵۵

قابل توجه است که تعداد زوج‌ها ۵۷ عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی ۵۷ عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.

اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم ۶۲۳۶ بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم ۶۵۵۵ بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های ۶۵۵۵ را با رقم‌های ۶۲۳۶ جمع کنیم، عدد ۳۸ بدست میآید که خود ضریب ۱۹ دارد:

۲ X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب ۱۹ دارد:   ۶  X 19  =  ۱۱۴

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،

و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده

و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.


آقای عبدالله اریک متوجه شدند که

در چهار کلمه “بسم” و “الله” و “الرحمن” و ”الرحیم“ ۱۸ رابطه ریاضی وجود دارد.

و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  ۱۹ رابطه میشود.

که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.

حروف ابجد ۲۸ حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

ارزشهای عددی حروف ابجد

ا = ۱ ک = ۲۰ ق = ۱۰۰
ب = ۲ ل =  ۳۰ ر = ۲۰۰
ج = ۳ م = ۴۰ ش = ۳۰۰
د = ۴ ن = ۵۰ ت = ۴۰۰
ه = ۵ س = ۶۰ ث = ۵۰۰
و = ۶ ع = ۷۰ خ = ۶۰۰
ز = ۷ ف = ۸۰ ذ = ۷۰۰
ح = ۸ ص = ۹۰ ض = ۸۰۰
ط = ۹
ظ = ۹۰۰
ی = ۱۰
غ =۱۰۰۰

لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی

مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

۱۹ حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

شماره حرف عربی ارزش ابجدی بسم
۱ ب ۲
۲ س ۶۰
۳ م ۴۰

۴ ا ۱ الله
۵ ل ۳۰
۶ ل ۳۰
۷ ه ۵

۸ ا ۱ الرحمن
۹ ل ۳۰
۱۰ ر ۲۰۰
۱۱ ح ۸
۱۲ م ۴۰
۱۳ ن ۵۰

۱۴ ا ۱ الرحیم
۱۵ ل ۳۰
۱۶ ر ۲۰۰
۱۷ ح ۸
۱۸ ی ۱۰
۱۹ م ۴۰

معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

چهار کلمه و ۱۹ حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است

که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید

که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.


چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره کلمات تعداد حروف ارزشهای ابجدی جمع  ارزشها
۱ ب س م ۳ ۲/۶۰/۴۰ ۱۰۲
۲ ا ل ل ه ۴ ۱/۳۰/۳۰/۵ ۶۶
۳ ا ل رح م ن ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۴۰/۵۰ ۳۲۹
۴ ا ل ر ح ی م ۶ ۱/۳۰/۲۰۰/۸/۱۰/۴۰ ۲۸۹

جمع  ۱۹
جمع ارزشها ۷۸۶


۱- بسم الله الرحمن الرحیم ۱۹ حرف است.


۲- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد  ۱۳۲۴۳۶۴۶  بدست میاید که قابل قسمت به ۱۹ است.

(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):

۱۹ X  ۱۹ X 36686  = ۱۳۲۴۳۶۴۶


۳- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب ۱۹ دارد:

۴۶۳۶۲۴۱۳ = ۱۹ X 2440127


4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۱۰۲۲۶۶۳۳۲۹۴۲۸۹ = ۱۹ X 5801401752331


5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به ۱۹ است:

۱۲۶۰۴۰۲۱۳۰۳۰۵۳۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۴۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 66336954126595422109686863843162160


6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم

باز ضریب ۱۹ دارد. یعنی:

۱۱۰۵۲۷۰۳۳۳۵۴۲۹۵ = ۱۹ X 5817212281805

(3 + 102 = 105),   (۴ + ۶۶ = ۷۰),   (۶ + ۳۲۹ = ۳۳۵),    (۶ + ۲۸۹ = ۲۹۵)


۷ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب ۱۹ دارد

۱۳۲۷۳۱۳۴۱۹ = ۱۹ X 69858601

(0 + 3 = 3),   (۳ + ۴ = ۷),   (۳ + ۴ + ۶ = ۱۳),   (۳ + ۴ + ۶ + ۶ = ۱۹)


۸- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:

۱۱۰۲۲۱۶۸۳۴۹۷۴۷۸۶ = ۱۹ X 58011412367094

چون  (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ + ۲۸۹ = ۷۸۶), (۱۰۲ + ۶۶ + ۳۲۹ = ۴۹۷), (۱۰۲ + ۶۶ = ۱۶۸)

میباشد.


۹- اگر ارزش ابجدی هر حرف از ۱۹ حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم

( عدد ۶۲ رقمی بدست میاید) باز ضریب ۱۹ دارد یعنی:

۲۱۶۰۲۴۰۳ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 113696858647 …)

زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است.  این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.


۱۰- اگر شماره ترتیب هر کلمه (۴ و ۳ و ۲ و۱) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌ کشیده شده است اضافه کنیم

عدد جدیدی بدست میآید (عدد ۶۶ رقمی) که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱ ۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۲ ۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳ ۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۴ =

۱۹ X 113696855849 …)


۱۱- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (۱ و۲ و ۳ و ۴) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹) را بگذاریم،

یک عدد ۷۳ رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب ۱۹ دارد.

۲۱۶۰۲۴۰۳۱۰۲۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۶۶۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۳۲۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹۲۸۹ =

۱۹ X 111369685843 …)


۱۲- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه ۱۰۲ و ۶۶ و ۳۲۹ و ۲۸۹ را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد ۷۳ رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از ۱۹ است.

۱۰۲۲۱۶۰۲۴۰۳۶۶۱۴۳۰۵۳۰۶۵۷۳۲۹۱۸۳۰۹۲۰۰۱۰۸۱۱۴۰۱۲۵۰۱۳۲۸۹۱۱۴۳۰۱۵۲۰۰۱۶۸۱۷۱۰۱۸۴۰۱۹ =

۱۹ X 5379790738 …)


۱۳-           برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

۱-      تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از ۳ حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

۲-      جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه  ” بسم ” جمع ارزش حروف آن ۱۰۲ میباشد.

۳-      ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه ” بسم ” از حروف (ب، س، م)  تشکیل گردیده

که ارزش هر حرف به ترتیب ( ۲ و ۶۰ و ۴۰ ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم

یک عدد ۴۸ رقمی بوجود میآید که باز ضریب ۱۹ دارد.

۳۱۰۲۲۶۰۴۰۴۶۶۱۳۰۳۰۵۶۳۲۹۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۶۲۸۹۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰ =

۱۹ X 1632768634 …)


۱۴-           در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم

که این بار هم عدد ۴۸ رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.

۳۲۶۰۴۰۱۰۲۴۱۳۰۳۰۵۶۶۶۱۳۰۲۰۰۸۴۰۵۰۳۲۹۶۱۳۰۲۰۰۸۱۰۴۰۲۸۹ =

۱۹ X 1716000539 …)


۱۵-           اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم

عددی ۱۲ رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد.

۱۲۳ + ۴۵۶۷ + ۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳ + ۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹ =

۱۵۰۴۲۶۲۸۷۷۲۲ =

۱۹ X 7917173038


16- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد ۲۳ رقمی بدست میآید

که باز هم ضریبی از ۱۹ میباشد

۱۲۳۱۴۵۶۷۲۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۴ =

۱۹ X 648135120479 …)


۱۷- اگر تعداد کلمات “بسم الله الرحمن الرحیم” (۴) را اول بنویسیم و تعداد حروف (۱۹) آن را بعد از آن بنویسم

و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (۷۸۶)  آن را بنویسیم عدد ۶ رقمی بوجود میاید که ضریبی از ۱۹ میباشد.

(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).

۴ ۱۹ ۷۸۶ = ۱۹ X 22094


18- اگر رقم های رابطه ۱۷  را برعکس بنویسیم ضریب ۱۹ خواهد داشت.

۳۶۲۰۶  x  ۱۹  =  ۴ ۹۱ ۶۸۷


۱۹- اگر شماره آیه  )بسم الله الرحمن الرحیم(  که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (۱۹) را بنویسم

و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از ۱۹ میباشد.

۱۷۴  X 19  X  ۱۹  X  ۱۹   =    ۳۴۶۶ ۱۹ ۱

باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به ۱۰ میباشد.

چون احتمال بین صفر تا ۹ را دارد.

برای مثال:  در شماره ۴ عدد ۱۰۲ شامل رقم های ۱ و ۰ و ۲ می باشد و عدد ۶۶ شامل رقم های ۶ و ۶ می باشد

و عدد ۳۲۹ شامل رقم های ۳ و ۲ و ۹ می باشد و عدد ۲۸۹ شامل رقم های ۲ و ۸ و ۹ می باشد، لذا امکان

درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( ۱۰ به توان ۱۵ – ) یعنی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ / ۱ می باشد.

اگر چهار کلمه ای که در “بسم الله الرحمن الرحیم”  وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد ۱۹ بار قابل تقسیم به ۱۹ باشد،

امکان آن  ۱۹ بار ۱۹ / ۱  ضرب در  ۱۹ / ۱ است.

یعنی ۳۷۵۸۹۹۷۳۴۵۷۵۴۵۹۵۸۱۹۳۳۵۵۶۰۱ / ۱

آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را

که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست،

بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد.

چون بیشتر این روابط باید در قالب   ۱?۲?۳?۴? = ۱۹ X … باشد.

یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.


مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله ۲،  برابر یک در ۱۸۹۷۵۳ میباشد

و احتمال مرحله ۲ و ۴،  کمتر از یک در ۳۶ میلیارد میباشد

و احتمال مرحله ۲ و ۴ و ۵،  کمتر از یک در ۶٫۸۳۲ کاترلیون میباشد.

در نتیجه احتمال تصادفی بودن این ۱۹ رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.


اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط  کار مردم ۱۴ قرن پیش عربستان است؟  چه رسد به یک شخص.

آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است،

آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.

چند معجزه ریاضی دیگر

کلمه اسم ۱۹ بار در قرآن آمده است

 • کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، ۲۶۹۸  بار یعنی     ۱۹ X 142بار آمده است.
 • کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، ۵۷ بار یعنی ۱۹ X 3 بار
 • و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده ۱۱۴ بار یعنی۱۹ X 6  بار آمده است

(کلمه رحیم ۹:۱۲۸ سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

 • سوره علق که ۵ آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده   ۱۹    سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره ۹۶ قرآن است

و ۵ آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و ۷۶ حرف است یعنی۱۹ X 4 = 76

 • سوره علق  ۱۹  آیه و ۲۸۵ حرف یعنی ۱۹ X 15   حرف دارد.
 • سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره ۱۱۴) است و ۶ آیه دارد یعنی     ۱۹ X 6 = 114
 • سوره نصر سوره ۱۱۰ قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده ۱۹ کلمه دارد و آیه اول آن ۱۹ حرف دارد.
 • ۹ آیه اول سوره قلم سوره ۶۸ قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، ۳۸ کلمه دارد که مساوی ۱۹ X 2   میباشد.
 • ۱۰ آیه اول سوره مزمل سوره ۷۳ قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که ۵۷  کلمه دارد یعنی۵۷ = ۱۹ X 3
 • حرف ”ق“ در سوره ق (سوره ۵۰) و در سوره شوری (سوره ۴۲)

که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده ۵۷ بار تکرار شده است یعنی ۱۹ X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود ۲۰۰ رابطه است.

 • حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره ۶۸) ۱۳۳ بار آمده است یعنی ۱۳۳ = ۱۹ X 7
 • حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره ۳۶) ۲۸۵ بار آمده است یعنی:  ۲۸۵ = ۱۹ X 15
 • حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره ۷) ۹۷ بار و در سوره مریم (سوره  ۱۹) ۲۶ بار

و در سوره ”ص“ (سوره ۳۸) ۲۹ بار آمده که جمع آن در سه سوره (۱۵۲ = ۹۷+ ۲۶ + ۲۹) می باشد

یعنی:  ۱۵۲ = ۱۹ X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های ۴۰ تا ۴۶) وجود دارد که با حم “ح” و “م” شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

 • اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد ۲۱۴۷ میشود که مساوی است با ۱۹ X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید

درست همان عدد ۱۱۳ بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد ۳۸۰، (۳) و (۸) و (۰)، و رقمهای عدد ۶۴ ، (۶)‌ و (۴) میباشد.

 • در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب
 • در سوره مؤمن یا غافر (سوره ۴۰) ،  ۶۴ و ۳۸۰،
 • در سوره فصلت (سوره ۴۱)،  ۴۸ و ۲۷۶،
 • در سوره شوری (سوره ۴۲) ،  ۵۳ و ۳۰۰
 • در سوره زخرف (سوره ۴۳) ،  ۴۴ و ۳۲۴
 • در سوره دخان (سوره ۴۴) ،  ۱۶ و ۱۵۰
 • در سوره جاثیه (سوره ۴۵) ، ۳۱ و ۲۰۰
 • در سوره احقاف (سوره ۴۶)  ۳۶ و ۲۲۵     میباشد.

۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۲۱۴۷

= ۱۹ X 113

حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

۶+۴+۳+۸+۰+۴+۸+۲+۷+۶+۵+۳+۳+۰+۰+۴+۴+۳+۲+۴+۱+۶+۱+۵+۰+۳+۱+۲+۰+۰+۳+۶+۲+۲+۵ = ۱۱۳

می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست ۱۱۳ یعنی مساوی خارج قسمت ۲۱۴۷ به ۱۹ است.

 • حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره ۴۰ و ۴۱ و ۴۲) بکنیم باز

می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به ۱۹ تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

۶۴ + ۳۸۰ + ۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ = ۱۱۲۱ = ۱۹ X 59

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59

 • حال اگر ۴ سوره بعد یعنی سوره‌های ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶  را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.

۴۴ + ۳۲۴ + ۱۶ + ۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ = ۱۰۲۶ = ۱۹ X 54

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54

 • حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ را با هم جمع کنیم  ۱۰۴۵ میشود

که اگر آنرا تقسیم به ۱۹ کنیم عدد ۵۵ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۴۸ + ۲۷۶ + ۵۳ + ۳۰۰ + ۴۴ + ۳۲۴ = ۱۰۴۵ = ۱۹ X 55

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55

 • حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۱ را با هم جمع کنیم عدد ۱۱۰۲ بدست میاید

که خارج قمست آن به ۱۹ عدد ۵۸ بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

۱۶ +۱۵۰ + ۳۱ + ۲۰۰ + ۳۶ + ۲۲۵ + ۶۴ + ۳۸۰ = ۱۱۰۲ = ۱۹ X 58

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58

حالا شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.

حالا فکر کنید که اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید که ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند.

چه زمانی باید صرف کرد؟

حالا فکر کنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بکند که چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امکان دارد یا نه؟

با توجه به اینکه خداوند در آیه ۲۹:۴۸ سوره عنکبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:

تو قبلاً کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی

چون در آن حال کسانی که در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شک میکردند

یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.

شما سعی کنید با کامپیوتر ۱۴ رقم دیگر پیدا کنید که چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته کار پیغمبر بیسواد ۱۴ قرن پیش باشد.

بلکه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین کاری بکنند

و بیائید واقعاً سعی کنید چهار کلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم) بسازید که ۱۹ رابطه ریاضی در آن باشد.

یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.

البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و کامپیوتر.

به کتاب    Beyond probability نوشته آقای عبدالله اریک مراجعه کنید.

نوع مطلب : قرآن های مختلف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 آذر 1398 11:46
[url="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/"]reputable mexican pharmacies online[/url]
پنجشنبه 10 مرداد 1398 14:25

Really a good deal of amazing information.
drugs for sale on internet canada medication prices online drug store canada online pharmacies legitimate northwest pharmacy canada drugs for sale deep web drugs for sale canadian pharmaceuticals canadian drugstore canadian rx
چهارشنبه 12 تیر 1398 13:17
bdiiivrlgjbt generic viagra 100mg [url=http://northwestpharmacyph.com/]cheapest viagra[/url] liquid viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">do you need a prescription for cialis canadian pharmacy</a>
viagra free samples
چهارشنبه 5 تیر 1398 06:10
uzmqjbimdzdd cheap viagra uk [url=http://viagracanadacialis.com/]best canadian pharmacy no prescription required bran viagra[/url] viagra online australia <a href="http://canadaviagravscialis.com/">best canadien pharmacy for viagra</a>
یکشنبه 2 تیر 1398 18:19

With thanks! Lots of data!

tadalafil 5mg cialis name brand cheap cialis dosage recommendations opinioni cialis generico generic cialis soft gels cialis in sconto cialis daily new zealand cialis super kamagra buy cheap cialis in uk buy cialis uk no prescription
یکشنبه 2 تیر 1398 03:26

You actually expressed this effectively!
cialis 10 doctissimo achat cialis en suisse cialis with 2 days delivery price cialis wal mart pharmacy cialis para que sirve cialis generico postepay prices for cialis 50mg cialis savings card get cheap cialis low dose cialis blood pressure
شنبه 1 تیر 1398 10:34

Great postings, Thanks a lot.
cialis wir preise chinese cialis 50 mg canadian discount cialis does cialis cause gout cialis side effects buying cialis in colombia buying brand cialis online cialis online holland tesco price cialis compare prices cialis uk
جمعه 31 خرداد 1398 02:55

You have made your stand very nicely.!
cialis 100 mg 30 tablet how much does a cialis cost buy cialis uk no prescription cialis 10mg prix pharmaci canadian discount cialis cialis 20 mg best price cuanto cuesta cialis yaho cialis reviews cialis generico milano generic cialis at walmart
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:37

Nicely put, Appreciate it.
cialis alternative cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis venta cialis en espaa click now buy cialis brand cialis 05 generic cialis 20mg uk safe dosage for cialis cialis uk next day cialis patent expiration
سه شنبه 28 خرداد 1398 23:36

Thanks! Very good stuff.
cialis dosage recommendations we choice cialis pfizer india cialis professional from usa cialis online deutschland are there generic cialis cialis tablets discount cialis cialis prezzo di mercato generic cialis pill online brand cialis nl
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:45

Cheers! Plenty of forum posts.

free cialis cialis cipla best buy i recommend cialis generico cialis rckenschmerzen where to buy cialis in ontario import cialis cheap cialis cialis official site buying cialis overnight cialis for bph
شنبه 25 خرداد 1398 16:15

With thanks! Quite a lot of information!

dose size of cialis achat cialis en suisse cialis professional yohimbe cialis authentique suisse cialis 100mg suppliers can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve cialis canadian drugs cialis kaufen wo if a woman takes a mans cialis
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:03

Hello, Neat post. There's a problem along with your web site in web explorer, could test this? IE still is the marketplace leader and a big component of other folks will leave out your great writing because of this problem.
دوشنبه 20 خرداد 1398 14:51

Many thanks. Ample knowledge.

we choice free trial of cialis cialis en 24 hora achat cialis en europe buy cialis sample pack price cialis per pill click now cialis from canada estudios de cialis genricos cialis reviews cialis online buy cialis
پنجشنبه 22 فروردین 1398 04:59

Perfectly voiced really. !
viagra canadiense canada medication list canadian online pharmacy canada medications information candida viagra canadian pharmacy cialis online pharmacies legitimate canadian discount pharmacies in ocala fl canadian pharmacies that are legit north west pharmacy canada
سه شنبه 13 آذر 1397 16:13

Thanks. A lot of posts!

cialis side effects cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg best price cialis cuantos mg hay we choice cialis pfizer india cialis pills cialis prezzo in linea basso cialis dose 30mg cost of cialis cvs cialis farmacias guadalajara
سه شنبه 13 آذر 1397 04:51

You've made your point quite clearly..
tadalafil generic cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg price cialis best we choice cialis uk overnight cialis tadalafil canadian drugs generic cialis cialis sans ordonnance cialis 5 mg effetti collateral
دوشنبه 12 آذر 1397 04:34

Nicely put, With thanks!
cialis without a doctor's prescription cialis 20mg prix en pharmacie we like it cialis soft gel cialis prezzo al pubblico non 5 mg cialis generici cialis professional yohimbe cialis 20 mg best price cialis for daily use cialis therapie buying brand cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 16:07

Very well expressed of course. !
cialis prezzo in linea basso buying cialis on internet we like it safe cheap cialis cialis coupon tadalafil cialis coupon cialis side effects dangers cialis canadian drugs cialis en mexico precio effetti del cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:13

Kudos. Great stuff.
pastillas cialis y alcoho cialis wir preise cialis rezeptfrei we like it cialis soft gel cialis sicuro in linea cialis diario compra click here take cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg best price recommended site cialis kanada
شنبه 10 آذر 1397 16:45

Fine information. Many thanks!
effetti del cialis buy cialis online legal cialis uk next day where cheapest cialis female cialis no prescription cipla cialis online cialis soft tabs for sale cialis kaufen cialis cost click now cialis from canada
جمعه 9 آذر 1397 16:33

Thanks a lot, Helpful stuff!
cialis prezzo al pubblico cialis online deutschland cialis reviews cialis sicuro in linea cialis purchasing how does cialis work acquistare cialis internet 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generico milano overnight cialis tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 04:47

You made your stand quite clearly!.
cialis qualitat legalidad de comprar cialis buy name brand cialis on line generic cialis review uk cialis sicuro in linea venta de cialis canada opinioni cialis generico tadalafilo cialis for sale in europa generic low dose cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:32

Seriously all kinds of valuable facts!
generico cialis mexico achat cialis en suisse enter site very cheap cialis tadalafil 5mg acheter cialis kamagra cialis kaufen wo the best choice cialis woman cialis tablets for sale precios cialis peru cost of cialis per pill
چهارشنبه 7 آذر 1397 16:49

Nicely put, With thanks!
cialis kaufen tadalafil 5mg cialis en mexico precio cialis super acti cialis herbs cialis uk estudios de cialis genricos cialis patent expiration cialis generico postepay prezzo di cialis in bulgaria
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:57

You said that really well.
generic cialis pro cialis lilly tadalafi cialis uk next day cialis australian price where cheapest cialis buy brand cialis cheap buy cialis online nz cialis qualitat cialis kaufen bankberweisung prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 20 مهر 1397 06:38

Terrific data. Cheers.
levitra online levitra 20 mg levitra buy levitra 20 mg levitra 20mg levitra online levitra 20mg levitra 20 mg vardenafil 20mg levitra generic
سه شنبه 10 مهر 1397 17:51

Effectively spoken without a doubt. .
generic cialis at the pharmacy only here cialis pills cialis patent expiration tadalafil cialis sale online cialis great britain cialis generico lilly cialis 20mg miglior cialis generico order a sample of cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:25

You revealed that fantastically!
cialis tablets for sale buy brand cialis cheap canadian drugs generic cialis cialis online deutschland buy cialis online nz generic cialis at walmart buy generic cialis cialis purchasing we like it cialis soft gel cialis wir preise
چهارشنبه 14 شهریور 1397 03:28

Thanks a lot. Ample material.

buy viagra now canadianpharmacyusa24h is it legal canadian mail order pharmacies online canadian pharmacies northwest pharmacies mail order canadian discount pharmacies in canada canadianpharmacy canada drugs how safe are canadian online pharmacies canadian prescription drugstore
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
گنجینه تصاویر قرآنی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ایوب حسینی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد فوتووبلاگ گنجینه تصاویر قرآنی ؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
فوتوبلاگ قرآنی صورالمبین
كد لوگوی ما
کلیپ نما اشتراک ویدئو و کسب درامد

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو