شنبه 18 شهریور 1391 :: نویسنده : ایوب حسینی
شفاعت در آموزه های قرآنی
شفاعت و شفیع گرفتن پیامبران الهی و ائمه اطهار(ع) از جمله مسایلی است كه بسیاری از فرقه های اسلامی، به ویژه شیعیان به آن اعتقاد دارند.
اما اینكه شفاعت چگونه است و در چه شرایطی تحقق می یابد نكته ای قابل تأمل است كه بیان و شرح آن می تواند به روشن شدن اصل این موضوع كمك شایان نماید. نویسنده كوشیده است گذرا و اجمالی نگاهی به این مبحث داشته باشد. مطلب را با هم از نظر می گذرانیم.

مفهوم شفاعت

بارها در كودكی اتفاق افتاده كه كاری را انجام می دهید بی آن كه از پیامدهای آن آگاه باشید و یا اگر آگاه هستید از روی جهالت و هوس های زودگذر و احساسات آن را انجام می دهید. در این حالت است كه در برابر پدر قرار می گیرید و از خشم و عصبانیت رو زرد می كنید. تنها چاره كار وساطت مادر و دایی و خاله و عمه است كسانی كه پدر به نظرات آنان توجه می كند و كوتاه می آید. اگر پدربزرگ و مادربزرگی هم واسطه شود كه نور علی نور است. این جاست كه یكی پا پیش می گذارد و واسطه می شود و از پدر می خواهد كه از شما درگذرد. پدر نیز به حرمت و احترام دیگری كوتاه می آید و از او می گذرد. شفاعت به معنای همراهی كس دیگر برای پوزش خواهی است. از این روست كه در مفردات الفاظ قرآن كریم راغب اصفهانی درباره واژه شفاعت در قرآن آمده است، شفاعت، انضمام و پیوستن به دیگری برای یاری رساندن به وی و درخواست كمك از او است. كاربرد آن بیش تر در مورد قرار گرفتن مقامی برتر و گرامی تر در كنار شخصی پایین تر است. شفاعت در قیامت نیز همین معنا را دارد.(مفردات راغب اصفهانی ص 457 ذیل واژه شفع)

انواع شفاعت

البته علامه محمدحسین طباطبایی بر این باور است كه شفاعت گاهی تكوینی است كه به هر سببی در عالم اسباب اطلاق می شود و گاهی تشریعی است كه به عالم ثواب و عقاب و پاداش و كیفر مربوط می باشد و محل آن در آخرین موقف و ایستگاه قیامت است. در این جاست كه شفاعت كننده تقاضای مغفرت شفاعت شونده را می كند تا بدین وسیله وارد دوزخ نشود یا با شفاعت او برخی از كسانی كه وارد دوزخ شده اند بیرون آورده شوند. (تفسیر المیزان ج 1 ص 173)
خداوند در آیه 159 سوره آل عمران تأثیر وساطت و شفاعت پیامبران در پیشگاه خداوند برای آمرزش گناهان را مطرح می كند و در آیه 97 و 98 سوره یوسف نمونه ای از آن را بیان می كند. در آیه 64 سوره نساء خداوند توضیح می دهد كه چگونه شفاعت پیامبران می تواند تأثیرات شگرفی به جا بگذارد. به این معنا كه اگر مردمانی كه گناه پیشه كرده و بر خود ستم روا داشته بودند اگر پیامبران خویش را واسطه می كردند تا ایشان در پیشگاه خداوند واسطه می شدند دچار عذاب و خشم الهی نمی شدند. از این رو از امت اسلام می خواهد كه پیامبر(ص) را واسطه قرار دهند و شفاعت وی را همانند سخن خویش نشمارند؛ زیرا طلب و درخواست استغفار پیامبر(ص) در پیشگاه خداوند از ارج و قرب بسیاری برخوردار است و هرگز رد نمی شود. در آیه 79 سوره اسراء مقام شفاعت به عنوان مقامی والا و ارجمند در پیشگاه الهی مطرح می شود و در تفسیر نور الثقلین روایت می شود كه مراد از مقام محمود و پسندیده ای كه پیامبر(ص) با تهجد شبانه بدان دست می یابد مقام شفاعت امت است. (تفسیر نور الثقلین ج 3 ص 211 حدیث 402) بنابراین مقام شفاعت و كاربردهای آن نشان می دهد كه مقامی مهم و بلندی است كه كسی جز برخی از اولیای الهی بدان دست نخواهند یافت.

ویژگی های شفاعت

آیات قرآنی شفاعت های غیرالهی را یك اصل كلی بی فایده می شمارد. به این معنا كه در آیاتی تاسیس اصلی می كند كه آن عدم تاثیرگذاری شفاعت است. بنابراین نمی بایست امید به پذیرش و تاثیر شفاعت غیرخداداشته باشیم. از جمله این آیات می توان به سوره طه آیه 109 و یونس آیه 3 و سباء آیه 23 اشاره كرد كه در این آیات سخن خداوند اینگونه است: و لاتنفع الشفاعه عنده؛ شفاعت نزد پرودگار سودی نمی بخشد و یا عبارتی كه این مفهوم و معنا را بیان می كند.

شفاعت با اذن الهی

با این همه خداوند امید به شفاعت را در همین آیات و آیات مشابه بر می انگیزد و با استثنا كردن اشخاص و مسایلی شفاعت را مورد تاكید و تایید قرار می دهد. اشخاصی از اولیای خداوند در اموری جز شرك بالله استثنا می شوند تا این اشخاص به اذن الهی در اموری جز شرك به خداوند شفاعت كنند و گناهانشان آمرزیده و یا از دوزخ رهایی یابند پس از آن كه در آن وارد شده و گرفتار آن گردیده و زمانی در آن عذاب شده اند.
این اشخاصی كه مجاز می شوند تا به اذن و دستور الهی شفاعت كنند، بندگان خاص الهی هستند كه گاه از آنان به عباد مكرمون (انبیاء آیه 26 و 28) یاد می شود. البته این عباد مكرمون تنها انسان ها نیستند بلكه حتی فرشتگان خداوند نیز به اذن الهی می توانند در حق انسان ها و جنیانی كه شرك به خدا نورزیده اند شفاعت كنند. (انبیاء آیه 26 و 28 و نیز نجم آیه 26 و نگاه كنید مجمع البیان ج 7 و 8 ص 71 و نیز كشاف زمخشری ج 3 ص 113كه ولد در آیه را بر فرشتگان بار كرده اند)
بنابراین ویژگی مهمی كه قرآن برای شفاعت بیان می كند در غیر شرك به خداوند و از سوی برخی اولیای خاصی است كه از مقام بلند و محمودی برخوردار می باشند.
در آیه 255 سوره بقره و آیه 3 سوره یونس و آیات دیگر تاثیر شفاعت این شافعان خاص را منوط به اذن الهی دانسته است كه خود شرطی مهم و اساسی است. از این رو شفاعت بدون اذن الهی در قیامت تاثیری نخواهد گذاشت و فایده و سودی برای شفاعت شوندگان ندارد . (بقره آیه 123 و 254 و مریم آیه 85 و 87)

شرایط شفاعت

قرآن برای شفاعت شفاعت كننده و شفاعت شونده شرایطی را مطرح كرده است كه از مهم ترین شرایط در شفاعت كننده داشتن مقام محمود و كرامت است. تنها برخی از اولیای الهی به این مقام دست می یابند و از میان بندگان الهی شماری اندك هستند كه می توانند در برابر خداوند ایستاده و تقاضای بخشش و شفاعت در حق دیگران نمایند.

دوری از شرك

از شرایط مهم شفاعت شونده این است كه اهل توحید و از شرك به خدا مبرا باشد. خداوند در آیه 86 سوره زخرف ملاك برخورداری از مقام شفاعت را توحید و اعتراف به آن دانسته است. علامه طباطبایی مقصود از عبارت شهد بالحق را اعتراف به توحید دانسته و آن را شرط اساسی برای شفاعت بر می شمارد. (المیزان ج 18 ص 127)
در برخی از آیات نیز از جمله آیه 72 سوره مریم بر این حكم و قضای الهی تاكید می شود كه همه كافران و فاسقان و مشركان وارد دوزخ می شوند و از این میان كسانی كه از پلشتی ها دوری ورزیده اند از دوزخ رها می شوند. در آیه دیگر توضیح می دهد كه مخلدان در دوزخ تنها اهل شرك می باشند؛ زیرا خداوند از همه گناهان به شفاعت و یا غیرشفاعت می گذرد و فقط از گناه كسانی كه شرك ورزیده اند نمی گذرد.

خشیت از خداوند

آیه 28 سوره انبیاء یكی از شرایط شفاعت كننده را خوف و خشیت از خداوند بر شمرده است چنان كه در همین آیه آنان را اهل رضایت دانسته است. این بدان معناست كه برای شفاعت كننده شرایط سخت و دشواری است كه از آن جمله می توان به رضایت و خشنودی خداوند از شفاعت كننده اشاره كرد. این شرط خود بیانگر آن است كه تنها برخی از اولیای الهی كه به مقام رضا دست یافته می توانند شفاعت كنند. از این رو می بایست مقام رضا را از مقامات عباد مكرمون دانست.
به سخن دیگر عباد مكرمون كسانی هستند كه از ویژگی ها و صفات خاصی برخوردار می باشند كه از جمله آن ها دارا بودن مقام رضا (انبیاء آیه 26 تا 28) عقل و خردورزی كامل (زمر آیه 43) علم به استحقاق شفاعت شوندگان و آگاهی به ذات و خصوصیات آنان (از ظاهر و باطن و خفی و اخفی) كه علم خاص و آگاهی تام و تمامی است (زخرف آیه 6) قدرت بر تاثیرگذاری (یس آیه 23 و نیز یونس آیه 18) و مالكیت و فرمانروایی (زمر آیه 43 و 44 و نیز نجم آیه 25 و 26) می باشد.
اگر به شرایط شفاعت كننده در این آیات توجه شود دانسته می شود كه تنها برخی از بندگان خاص می توانند دارای این ویژگی ها باشند تا بتوانند به مقام شفاعت برسند. شخصی كه دارای علمی همانند علم الهی باشد و قدرت و مالكیت تصرف در كائنات داشته باشد تنها خلیفه الهی و انسان كاملی است كه در دنیا در مقام خلافت كامل بوده است. این بیانگر آن است كه تنها اولیای معصوم چون پیامبر(ص) و امامان(ع) می توانند به چنین مقامی دست یابند و از پیامبران(ع) نیز تنها آن هایی كه به مقام خلافت الهی كامل دست یافته باشند.
از شرایط شفاعت شونده نیز یك شرط اساسی مطرح است كه آن توحید و عدم شرك به خداوند است و در حقیقت هركسی هرگناهی داشته باشد و حتی معاد و نبوت را نپذیرفته باشد به شرط آن كه اهل توحید باشد می تواند از دوزخ رها شود و درحقیقت جزو خالدین در دوزخ نخواهد بود و به حكم توحید از دوزخ رهایی می یابد. اینان كسانی هستند كه از شفاعت عام پیامبر(ص) برخوردار خواهند شد. البته برخی شفاعت را تنها تا موقف اخیر پیش از دوزخ دانسته اند ولی با توجه به حكم الهی و كرامتی كه به پیامبر(ص) داده شده است می توان گفت كه شفاعت ایشان شامل كسانی هم می باشد كه در دوزخ نیز می افتند و با شفاعت آن حضرت(ص) رهایی می یابند و پس از دوزخ و تعذیب از اخلاد آن رها می شوند. این همان مقام ارتضا است كه بدان پرداخته می شود.
هركسی از شفاعت شوندگان در مرتبه ای از شفاعت برخوردار می شوند. برخی در موقف های دنیوی و یا برزخی و برخی دیگر در مواقف قیامتی و برخی دیگر در دوزخ از شفاعت آن حضرت(ص) برخوردار می گردند.
شفاعت كنندگان در آخرت متعدد هستند و هریكی گروهی را شفاعت می كنند. (مدثر آیه 48) از این رو هر معصومی كه در مقام انسان كامل و مكرمیت است به شفاعت برمی خیزد.
قرآن شماری را به طور مشخص به عنوان شفاعت كننده برشمرده است كه از آن میان می توان به حضرت ابراهیم(ع) اشاره كرد. وی حتی در دنیا خواست كه برای چند گروه شفاعت كند كه از جمله آنان قوم لوط بوده است. (هود آیه 74 و 76) با این همه آن حضرت مامور می شود تا از شفاعت از این گروه دست بردارد؛ زیرا عذاب ایشان حتم و حكم قطعی الهی بوده است. شاید علت این كه شفاعت از سوی آن حضرت مطرح می شود از آن روست كه آنان را مردمانی موحد ولی فاسق بر می شمارد، زیرا یكی از علل عذاب در دنیا فسق افراد و یا جامعه است. یعنی افرادی كه اهل ایمان و توحید هستند و مشرك نیستند ولی اهل فسق و فجور هستند به غضب الهی دچار می شوند و این ها در آخرت نیز پس از عذاب دوزخ به حكم این كه خالدین تنها اهل شرك می باشند از دوزخ رهایی می یابند. مجادله گری حضرت(ع) با فرشتگان شاید با توجه به این مسئله بوده است. والله اعلم (همان)
پس از شفاعت است كه شفاعت شوندگان از خوف و ترس رهایی می یابند و تا آن زمان در خوف و ترس قرار دارند به ویژه كه شعله ور شدن دوزخ را می نگرند كه به سوی ایشان می آید. با شفاعت است كه آرامش در ایشان تحقق می یابد. (سباء آیه 23 نگاه كنید مجمع البیان ج 7 و 8 ص 609).
پیامبر اكرم(ص) از دیگر كسانی هستند كه اهل شفاعت می باشند. (آل عمران آیه 159 و نیز نساء آیه 64 و 113 و انفال آیه 33 و آیات دیگر)
از خصوصیات و ویژگی های اختصاصی پیامبر(ص) آن است كه در روز قیامت از شفاعت گسترده ای برخوردار می باشد و خداوند در بیان شفاعت ایشان می فرماید: ولسوف یعطیك ربك فترضی (ضحی آیه 5)
در روایتی منقول از امام باقر(ع) آیه مزبور به شفاعت تفسیر شده است (تفسیر فرات كوفی ص 571 و بحار الانوار ج 8 ص 57) و از آن استفاده می شود كه شفاعت آن حضرت گسترده و پردامنه است تا آن جایی آن حضرت شفاعت می كند تا خشنود شود. (مجمع البیان ج 9 و 10 ص 765)
فرشتگان (انبیاء آیه 26 و 28 و سبا آیه 23 و نجم آیه 26 و غافر آیه 49) و نیز مومنان (مریم آیه 87) البته در برخی از درجات (مجمع البیان ج 5 و 6 ص 820 و المیزان ج 14 ص 111) و نوح(ع) (هود آیات 37 و 45) و اصحاب اعراف (اعراف آیه 47) از اهل شفاعت هستند كه می توانند شفاعت كننده و ماذون به آن است.
این ها بخشی از مسایل و مباحثی است كه قرآن بدان پرداخته مباحثی دیگر نیز دراین حوزه مطرح شده كه در نوشتاری دیگری بدان پرداخته خواهد شد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 مرداد 1398 16:06

Perfectly expressed genuinely. .
canadian rxlist pharmacy canada online prescriptions canada pharmacies account canadian online pharmacies legal trusted pharmacy canada canadian viagra canadian medications online canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale in canada aarp recommended canadian pharmacies
شنبه 1 تیر 1398 11:49

You stated this fantastically!
canadian drugs generic cialis cialis for bph cialis online holland precios cialis peru cialis side effects click here take cialis sialis cialis generic tadalafil buy cialis online napol cialis coupons printable
جمعه 31 خرداد 1398 04:09

Cheers, Ample information!

cialis canada are there generic cialis calis cialis et insomni prescription doctor cialis cialis daily dose generic generic for cialis cialis dosage cialis kaufen bankberweisung cialis generic tadalafil buy
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:52

With thanks, Valuable stuff.
we like it cialis soft gel price cialis per pill when will generic cialis be available enter site 20 mg cialis cost cialis super acti only best offers cialis use the best site cialis tablets cialis bula cialis 20 mg cost we choice cialis uk
چهارشنبه 29 خرداد 1398 00:51

Good posts. Appreciate it.
cialis price in bangalore prix cialis once a da generic cialis 20mg tablets cialis coupon cialis savings card cialis official site cialis without a doctor's prescription buy cialis cheap 10 mg cialis sale online safe dosage for cialis
شنبه 25 خرداد 1398 17:27

Very good stuff. Many thanks.
cialis in sconto purchasing cialis on the internet cialis online nederland cialis online holland cialis lowest price buying cialis on internet cialis super kamagra cialis generique generic cialis in vietnam link for you cialis price
شنبه 25 خرداد 1398 02:55

Effectively expressed certainly! !
where to buy cialis in ontario cialis prezzo in linea basso free cialis cialis manufacturer coupon overnight cialis tadalafil buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica enter site natural cialis brand cialis generic cialis for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 22:28

Cheers. I like this!
cialis coupons cialis en 24 hora cialis 20 mg cut in half cialis sans ordonnance cialis 20mg preis cf venta cialis en espaa cialis side effects viagra vs cialis 5 mg cialis coupon printable cialis canadian drugs
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:03

Howdy would you mind letting me know which web host you're working with? I've loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!
دوشنبه 20 خرداد 1398 16:20

With thanks. Fantastic stuff!
tadalafil 5mg link for you cialis price free cialis canada discount drugs cialis cialis name brand cheap cialis manufacturer coupon how much does a cialis cost prices for cialis 50mg cialis 20 mg cut in half cialis lilly tadalafi
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:25

Superb info. Thank you.
generic cialis levitra cialis canada on line cialis preise schweiz canadian cialis tadalafil tablets 40 mg cialis what if i take click here take cialis tadalafil 5mg look here cialis cheap canada try it no rx cialis
جمعه 23 فروردین 1398 20:18

You actually reported that perfectly.
northwest pharmacies drugs for sale in uk Canadian Pharmacy USA canada medication drugstore online discount canadian pharmacies canadian pharcharmy online24 canadian medications by mail canadian medications pharmacy canadian pharmacy viagra
پنجشنبه 22 فروردین 1398 06:43

Nicely put. Cheers!
northwest pharmacies mail order drugs for sale in uk canada medications information canadian pharmacy no prescription drugs for sale in uk canadian viagra most reliable canadian online pharmacies canadian drugstore pharmacy canada best prescriptions from canada without
چهارشنبه 14 آذر 1397 15:26

Valuable tips. Thanks a lot!
cialis canadian drugs order a sample of cialis tadalafil 20mg tadalafil 20mg buy cialis uk no prescription cialis price thailand cialis in sconto canada discount drugs cialis cialis reviews enter site 20 mg cialis cost
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:29

You revealed it really well!
cialis side effects dangers cialis pas cher paris prix de cialis price cialis per pill cialis online napol where to buy cialis in ontario cialis free trial cialis professional from usa cialis 20mg preis cf cialis 20 mg best price
سه شنبه 13 آذر 1397 16:24

You actually revealed this very well.
how do cialis pills work generic cialis cialis online napol cialis per paypa cialis 20 mg try it no rx cialis side effects for cialis canadian discount cialis generic cialis 20mg tablets look here cialis cheap canada
سه شنبه 13 آذر 1397 05:03

You actually stated it fantastically.
how much does a cialis cost tesco price cialis cialis 200 dollar savings card cialis rezeptfrei sterreich cialis 5mg billiger cialis rckenschmerzen cialis for sale south africa cialis lilly tadalafi buy cialis cheap 10 mg cost of cialis per pill
دوشنبه 12 آذر 1397 04:46

Wonderful posts, Thank you.
tadalafilo online prescriptions cialis cialis generisches kanada buy online cialis 5mg cialis generico postepay cialis generico postepay cialis 5mg comprar cialis 10 espa241a non 5 mg cialis generici cipla cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 16:21

Truly a good deal of fantastic material.
bulk cialis how does cialis work cialis generico en mexico click here to buy cialis cialis daily reviews cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis at walmart buy original cialis acquisto online cialis cialis for daily use
یکشنبه 11 آذر 1397 04:23

Wow quite a lot of amazing material!
cialis tadalafil cialis online napol cialis with 2 days delivery acquistare cialis internet cialis generika generic cialis in vietnam cialis daily dose generic cialis name brand cheap cialis uk next day buy cialis cheap 10 mg
شنبه 10 آذر 1397 16:57

You said that terrifically!
cialis dose 30mg cipla cialis online does cialis cause gout cialis generic tadalafil buy when will generic cialis be available weblink price cialis calis buy online cialis 5mg usa cialis online cialis 10mg prix pharmaci
جمعه 9 آذر 1397 16:44

You said that wonderfully.
cialis generisches kanada comprar cialis navarr tadalafil cialis 05 cialis 20mg prix en pharmacie i recommend cialis generico cialis 5 mg schweiz order a sample of cialis sialis ou trouver cialis sur le net
پنجشنبه 8 آذر 1397 17:36

Information well applied.!
cialis alternative generic cialis 20mg tablets cialis online interactions for cialis cialis 10 doctissimo cialis for daily use cialis kaufen wo enter site 20 mg cialis cost order a sample of cialis acquisto online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:44

You actually suggested that effectively!
usa cialis online il cialis quanto costa cialis prezzo di mercato cialis 20 mg price cialis per pill generic cialis click here cialis daily uk cialis soft tabs for sale cialis sicuro in linea buying cialis in colombia
چهارشنبه 7 آذر 1397 16:56

Appreciate it. Lots of information!

click now cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne acquisto online cialis cialis pas cher paris generic cialis soft gels cialis lilly tadalafi cialis price in bangalore purchasing cialis on the internet prezzo cialis a buon mercato try it no rx cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:08

Amazing many of useful information!
achat cialis en itali no prescription cialis cheap only now cialis 20 mg cialis reviews cialis pills venta de cialis canada generic cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis 100mg suppliers buy cialis online legal
جمعه 20 مهر 1397 07:54

Very good facts. Regards!
buy levitra buy levitra online buy generic levitra levitra levitra 20mg levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 18:45

Cheers. Helpful information.
cialis side effects cialis mit grapefruitsaft only best offers 100mg cialis cialis pills sublingual cialis online cialis 5mg online prescriptions cialis cialis without a doctor's prescription dose size of cialis comprar cialis 10 espa241a
یکشنبه 8 مهر 1397 12:26

Really quite a lot of awesome material.
safe site to buy cialis online comprar cialis 10 espa241a tarif cialis france cialis generico online cialis super kamagra cialis wir preise cialis baratos compran uk cialis reviews generic cialis at the pharmacy the best site cialis tablets
سه شنبه 27 شهریور 1397 22:27

Kudos. A good amount of content!

buy brand cialis cheap canadian drugs generic cialis tadalafil tablets buying cialis overnight cialis baratos compran uk comprar cialis navarr canadian cialis cialis kamagra levitra sialis cialis herbs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
گنجینه تصاویر قرآنی
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ایوب حسینی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد فوتووبلاگ گنجینه تصاویر قرآنی ؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
فوتوبلاگ قرآنی صورالمبین
كد لوگوی ما
کلیپ نما اشتراک ویدئو و کسب درامد

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو